Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 11 năm 2019

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Trang tin
Tải xuống Phần 3 : Xây dựng lộ trình thúc đẩy gia nhập Hiệp ước Marrakesh
Tải xuống Phần 4 : Công tác đào tạo cho người mù trong xu thế hội nhập
Tải xuống Phần 5 : Kết quả và đánh giá cuộc thi Onkyo và bài đoạt giải
Tải xuống Phần 6 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 8 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 9 : Trang Quốc tê
Tải xuống Phần 10 : Kết thúc chương trình
Tải xuống