Ảnh bìa

Tạp chí Đời mới tháng 5 năm 2020

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Phần 2 : Trang tin
Phần 3 : Lao động là cuộc sống và niềm vui của người mù Thành phố Hải Phòng
Phần 4 : Người Bí thư khiếm thị gương mẫu và tận tâm
Phần 5 : Người phụ nữ kiên cường
Phần 6 : Trang văn nghệ
Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Phần 8 : Đất nước con người
Phần 9 : Trang Quốc tế
Phần 10 : Kết thúc chương trình