Ảnh bìa

Người mù Việt Nam tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước

Sau khi Tạp chí Đời mới đăng tải những bài biết, bài phát biếu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị, Tạp chí đã nhận rất nhiều bài viết, ý kiến, phản hồi tâm đắc, tích cực của cán bộ, hội viên trong Hội. Tất cả các ý kiến đều khẳng định các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện cả tầm tư tưởng - lý luận và định hướng thực tiễn, tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi hội viên trong toàn Hội. Tạp chí xin trích đăng một số ý kiến, cảm nhận tiêu biểu về bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Chị Phạm Thị Thùy (Hương Sơn, Hà Tĩnh): Cá nhân tôi rất tâm đắc với giải pháp của Đồng chí Tổng Bí thư về cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng chí khẳng định điều quan trọng nhất là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Ngoài ra, cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

 

Ông Đoàn Hải (Hải Dương): Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Khi chúng ta đang đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Chị Phạm Thị Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội): Đọc bài viết của Tổng Bí thư, tôi nhận thức sâu sắc hơn tính ưu việt của CNXH là tất cả vì con người, hướng đến con người, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của xã hội, một xã hội mà ở đó "sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”. Điều đó thực sự có ý nghĩa với những người khuyết tật.

 

Anh Trần Bình Minh (Yên Phong, Bắc Ninh): Toàn bộ bài viết của Tổng Bí thư thể hiện trí tuệ, tư duy khoa học của người đứng đầu, người lãnh đạo Đảng, một lần nữa khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam; cổ vũ, động viên ý chí, tinh thần, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

Chị Đỗ Thị Năm (Phúc Thọ, Hà Nội): Mặc dù chưa phải là Đảng viên nhưng tôi thấy những nội dung về tư tưởng, về đường lối lại trở nên hết sức dễ hiểu và đơn giản. Thực tế đã cho thấy những thành công và thay đổi của đất nước sau 35 năm đổi mới cũng như những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong giai đoạn đại dịch Covid đã thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

 

Ông Nguyễn Hưởng (Thanh Xuân, Hà Nội): Nếu như là thời điểm cách đây 40, 50 năm, Người khuyết tật như tôi không thể tin được có ngày mình được sống trong một đất nước hòa bình, phát triển nhanh, mạnh mẽ, người khuyết tật được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ như bây giờ. Tôi thực sự xúc động và tin tưởng vào con đường mà chúng ta đang đi.