Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 5 năm 2020

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Trang tin
Tải xuống Phần 3 : Lao động là cuộc sống và niềm vui của người mù Thành phố Hải Phòng
Tải xuống Phần 4 : Người Bí thư khiếm thị gương mẫu và tận tâm
Tải xuống Phần 5 : Người phụ nữ kiên cường
Tải xuống Phần 6 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 8 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 9 : Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 10 : Kết thúc chương trình
Tải xuống