Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 9 năm 2022

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Trang tin
Tải xuống Phần 3 : Chung tay vì sự bình đẳng , hòa nhập của trẻ em khiếm thị
Tải xuống Phần 4 : 30 Năm kiên trì phát huy nguồn vốn
Tải xuống Phần 5 : Hội thi tẩm quất xoa bóp lần thứ III
Tải xuống Phần 6 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 7 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 8 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 9 : Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 10 : Kết thúc chương trình
Tải xuống