Ảnh bìa

2022 Application Form - RMIT – Vietnam Blind Association Opportunity Scholarship

Đơn đăng ký Học bổng Chắp cánh ước mơ
RMIT - Hội người mù Việt Nam

RMIT – Vietnam Blind Association Opportunity Scholarship Application Form

 

Phần 1. Thông tin cá nhân

Section 1. Personal information

Họ và tên: __________________________________________________________________

Full name

 

Giới tính:         Nữ               Nam            Khác

Gender                       Female                     Male                     Other

 

Ngày tháng năm sinh (ngày, tháng, năm): _________________________________________

Date of birth (dd/mm/yyyy)

 

Địa chỉ thường trú: ___________________________________________________________

Permanent home address

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Địa chỉ gửi thư:   Nếu giống địa chỉ hộ khẩu thì đánh dấu vào đây và không điền phần này

Postal address                As above

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Số điện thoại: Di Động______________Nhà________________Cơ Quan________________

Telephone          Mobile                                 Home                                Work         

 

Email: ______________________________________________________________________

 

Bạn dự định sẽ học ngành nào tại RMIT?__________________________________________

What RMIT program are you intending to study?

___________________________________________________________________________

 

Cơ sở RMIT bạn muốn học:                Saigon South                       Hanoi

Which RMIT campus will you attend?

 

Phần 2. Thông tin thêm

Section 2. Further details

 

Bạn có phải là sinh viên khiếm thị?

Are you a visually impaired student?

Có / Yes

Không / No

 

Bạn gặp trở ngại trong phát triển học vấn vì vấn đề tài chính?

Are you experiencing financial difficulties that prevent you from reaching your educational potential?

Có / Yes

Không / No

 

Những trường hợp khác:

Other circumstances that may apply to you

Hoàn cảnh gia đình 

Family difficulties

Khả năng học tập

Ability to study

Khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở vật chất giáo dục

Access to educational facilities and resources

Kiến thức và giáo dục

Education

 

Xác nhận:

Declaration

Tôi xác nhận rằng các thông tin được cung cấp trong đơn là chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng việc cung cấp thiếu đầy đủ hoặc trình bày sai thông tin có thể dẫn đến việc học bổng (nếu được trao) sẽ bị thu hồi.

I declare that to the best of my knowledge the information provided in this application is correct and complete. I acknowledge that withholding information or provision of incorrect documentation relating to my application may result in cancellation of the scholarship.

 

Chữ ký:_____________________________________________________________________

Signature

Ngày: ______________________________________________________________________

Date