Ảnh bìa

Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––––––––––––

Số: 2292/BGDĐT-GDTX

V/v phối hợp Hội Ngýời mù tổ chức

   Hội thi “Ðọc, viết nhanh chữ Braille”

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––

                          Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

                                              - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

 

          Nhằm thúc đẩy việc học xóa mù chữ và chống tái mù chữ bằng chữ nổi Braille, rèn luyện, sử dụng chữ Braille trong học tập, công tác và đời sống của người mù; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức Hội thi “Đọc, viết nhanh chữ Braille” dành cho người mù với các quy định như sau:

          I. Đối tượng tham dự, phạm vi tổ chức

          1. Đối tượng: Là cán bộ, hội viên (từ 15 tuổi trở lên) đang tham gia sinh hoạt ở các cấp Hội Người mù Việt Nam.

          2. Phạm vi: Hội thi được tổ chức theo 3 cấp: huyện hội, tỉnh hội và toàn quốc.

          Đơn vị không có điều kiện tổ chức thi thì tuyển chọn, bồi dưỡng hội viên xuất sắc tham gia vòng chung khảo toàn quốc.

          II. Nội dung thi

          Người dự thi đăng ký tham gia 1 trong 2 nội dung thi sau:

          (1) Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Việt

          (2) Đọc, viết nhanh chữ Braille Tiếng Anh

          Mỗi bài dự thi có 3 phần: Đọc nhanh, viết nhanh, viết cảm nhận theo chủ đề bằng chữ Braille.

          III. Thời gian tổ chức Hội thi

          1. Hội thi cấp cơ sở (huyện, tỉnh) tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm

2021.

          2. Hội thi chung khảo toàn quốc được tổ chức vào tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội.

          (Thời gian có thể thay đổi căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID - 19 và điều kiện thực tế).

         IV. Tổ chức thực hiện

         1. Trên cơ sở kế hoạch của Trung ương Hội Người mù Việt Nam và Bộ GDĐT; các tỉnh, thành Hội Người mù chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện tổ chức của địa phương; báo cáo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, các sở, ban ngành liên quan xin ý kiến chỉ đạo về thành phần ban tổ chức, ban giám khảo, kinh phí tổ chức và cơ cấu giải thưởng của Hội thi để triển khai thực hiện.

         2. Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, phối hợp với các tỉnh, thành Hội Người mù và chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn phối hợp huyện Hội Người mù chuẩn bị, tổ chức Hội thi ở các cấp diễn ra an toàn, hiệu quả và thiết thực; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID - 19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 các cấp./.

        (Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Phạm Thị Ngọc Hải, CVC Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT, điện thoại: 0912118722; Emailptnhai@moet.gov.vn).

 

Nơi nhận:

     

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Nguyễn Hữu Độ (để ph/h ch/đ);

- TW Hội Người mù VN (để ph/h th/h);

- Lưu: VT, Vụ GDTX.

 

                  

 

      KT. BỘ TRƯỞNG

        THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

                       

                                           

Ngô Thị Minh