Ảnh bìa

Công văn phát động Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

––––––––––––––––––

Số: 54/HNM - TVG

V/v phát động Cuộc thi

Đại sứ văn hóa đọc năm 2022

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

                 Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

 

 

                         Kính gửi: Các Tỉnh, Thành hội

           Chi hội Người mù trực thuộc TW Hội

 

 

Thực hiện công văn số 774/BVHTTDL – TV ngày 10/03/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022, với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”. Cuộc thi được tổ chức dành cho đối tượng là các em học sinh và sinh viên trên toàn quốc, lan toả niềm đam mê đọc sách với thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hoá đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên. Đồng thời khẳng định vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hoá đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ

Thực hiện chương trình phối hợp công tác số 4025/CTPH – BVHTTDL – HNMVN giữa Hội Người mù Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện), ngày 07 tháng 10 năm 2019; Đồng thời thúc đẩy phong trào nghe, đọc sách trong hội viên nhất là đối tượng hội viên trẻ, học sinh, sinh viên, Trung ương Hội phát động  Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 tới các tỉnh, thành Hội với các nội dung như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Là học sinh khiếm thị, từ lớp 1 đến lớp 12, đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; sinh viên các bậc trung cấp, cao đẳng, đại học. (Nội dung bài dự thi của các em gửi Trung ương Hội sẽ không được gửi tham dự ở đơn vị khác).

2. Thể lệ cuộc thi: Thực hiện theo thể lệ Cuộc thi kèm công văn 774/BVHTTDL – TV ngày 10/03/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, riêng mục IV Qui mô, thời gian tổ chức cuộc thi, địa chỉ nhận bài dự thi, các tỉnh, thành Hội thực hiện theo nội dung hướng dẫn mục 3 của công văn này

3. Thời gian, địa điểm, địa chỉ nhận bài dự thi:

a.      Vòng sơ khảo

Các tỉnh, thành Hội tổ chức tại đơn vị từ tháng 3/2022 và gửi bài, báo cáo tổ chức Cuộc thi theo mẫu về Trung ương Hội trước ngày 14/6/2021 (không giới hạn số lượng bài tham dự).

Gửi bài dự thi: Theo 2 hình thức

Gửi bưu điện: Ban Tuyên văn giáo Hội Người mù Việt Nam, số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

          Gửi email:  bantvg@gmail.com

Trung ương Hội sẽ sơ tuyển các bài tham dự của các thí sinh và gửi dự thi vòng chung kết, từ ngày 14/6/2022 – 14/7/2022.

b. Vòng chung kết: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 15/7/ 2022 đến cuối tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội.

Kèm theo công văn này có 04 văn bản gồm: Công văn số 774/BVHTTDL – TV ngày 10/03/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thể lệ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; Mẫu báo cáo tổ chức Cuộc thi, mẫu thông tin dự thi.

Trong 2 năm qua, Hội Người mù Việt Nam tích cực tham gia Cuộc thi, đã có 32 bài dự thi được vào vòng chung khảo toàn quốc, 9 em nhận được giải thưởng, học bổng của Ban Tổ chức đó là một kết quả đáng khích lệ. Để tạo điều kiện cho các em  có cơ hội tham gia và thúc đẩy phong trào phát triển văn hoá đọc trong tổ chức Hội, đề nghị các tỉnh, thành Hội tùy theo điều kiện của đơn vị mình, triển khai cuộc thi tới các em học sinh, sinh viên khiếm thị, đồng thời trích quĩ khen thưởng, vận động xã hội khen thưởng cho các em tham gia cuộc thi để khuyến khích động viên phong trào.

Mọi thông tin cần giải đáp, liên hệ đ/c Phùng Thị Ngọc Khanh, Phó Ban Tuyên văn giáo. Số điện thoại: CQ 0243 733 3697; DĐ 0906 22 72 74.

 

       

      Nơi nhận:

-          Như Kg;

-          Lưu VT – TVG.

     

 

 

 

 

             TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                CHỦ TỊCH

                                  

                                                 (Đã ký)

 

                              Phạm Viết Thu