Ảnh bìa

Công văn phát động hội diễn

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

––––––––––––––––––

Số:  60/ HNM - TVG

V/v  Tổ chức Hội diễn

“Tiếng hát từ trái tim”, lần thứ VI.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

                      Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

 

 

                         Kính gửi: Các Tỉnh, Thành hội

                                         Trung tâm Đào tạo cán bộ - Phục hồi chức năng

 

 

 

 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim” là hoạt động định kỳ được Hội Người mù Việt Nam tổ chức 5 năm một lần từ cơ sở đến Trung ương Hội. Thực hiện kế hoạch, năm 2021 Trung ương Hội phát động Hội diễn  “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI với nội dung như sau:

1. Mục đích:

Hội diễn “Tiếng hát từ trái tim” từ cơ sở đến toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ của mỗi cấp Hội và hội viên, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Hội chào đón các sự kiện chính trị, các ngày Lễ lớn của đất nước và của Hội trong năm 2021.

Hội diễn là dịp để các đơn vị được giao lưu, gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức văn hóa văn nghệ tại địa phương; Tạo điều kiện để các đơn vị trong Hội phát huy sáng tạo trong phong trào văn hoá, văn nghệ; Đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, xoá đi mặc cảm tự ti trong cuộc sống hội viên.

Phát hiện nhân tài, năng khiếu văn nghệ để bồi dưỡng, đào tạo phục vụ cho hoạt động Hội và trong xã hội góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hoá tại địa phương.

2. Thời gian:

-         Cấp Quận, Huyện tiến hành tổ chức Hội diễn từ tháng 4 đến hết tháng 7 năm 2021

-         Cấp Tỉnh, Thành phố tiến hành tổ chức đến hết tháng 9 năm 2021

-         Chung khảo toàn quốc được tổ chức vào dịp kỷ niệm Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2021 tại Hà Nội.

 

3. Tổ chức thực hiện:

Nhận được công văn, đề nghị các Tỉnh, Thành hội tích cực hưởng ứng Hội diễn với những nội dung sau:

-         Xây dựng kế hoạch Hội diễn, báo cáo công tác tổ chức với cấp ủy, chính quyền, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành địa phương để có sự hỗ trợ, phối hợp khi triển khai.

-         Phát động Hội diễn đến Quận, Huyện, Thị hội, trong quá trình triển khai chú trọng các hoạt động thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong cán bộ, hội viên, phát hiện nhân tố điển hình làm nòng cốt phong trào, cũng như thành lập duy trì, các tổ, đội văn nghệ trong đó các thành viên có năng khiếu, có chuyên môn, hoạt động có tính chuyên nghiệp để biểu diễn văn nghệ trở thành một nghề của hội viên.

-         Triển khai Hội diễn, báo cáo kết quả, đăng ký theo biểu mẫu tiết mục và người tham dự gửi về Ban tuyên văn giáo Trung ương Hội trước ngày 15/10/2021.

Kèm theo công văn này có các văn bản gồm: Kế hoạch tổ chức Hội diễn; Biểu mẫu đăng ký tiết mục, đăng ký người tham dự, bản sao y công văn số      133/VHCS – VNQC ngày 08/3/2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 

       

      Nơi nhận:

-          Như Kg;

-          Lưu VT – TVG.

     

 

 

 

 

            TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                           CHỦ TỊCH

 

                                (Đã ký)

 

          Phạm Viết Thu