Ảnh bìa

Công văn phối hợp tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Tiếng hát từ trái tim

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

            CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ

              ––––––––––––––––––

                  Số: 133/ VHCS – VNQC

    V/v phối hợp tổ chức Hội diễn nghệ thuật

          quần chúng “Tiếng hát từ trái tim”

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  ––––––––––––––––––––––

                    Hà Nội, ngày 08 tháng 3  năm 2021

                                  Kính gửi:

                                      - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

                                      - Sở Văn hóa và Thể thao;

                                    - Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

                                      các tỉnh, thành phố.

 

Năm 2021, Hội người mù Việt Nam sẽ tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ VI năm 2021 (theo Kế hoạch số 46/HNM-TVG, ngày 26 tháng 02 năm 2021). Đây là hoạt động định kỳ được tổ chức 5 năm một lần với quy mô trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong Hội và chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước.

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp giúp đỡ Hội người mù các cấp về chuyên môn tổ chức Hội diễn tại địa phương, góp phần động viên, khích lệ anh chị em vươn lên trong lao động và học tập, xây dựng những nhân tố văn nghệ làm cán bộ nòng cốt tại cơ sở./.

Nơi nhận:                                                                                  KT. CỤC TRƯỞNG

-      Như trên;                                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG

-      Lưu: VT,VNQC.LH(70).                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                     Vi Thanh Hoài