Ảnh bìa

Đơn ứng tuyển học bổng RMIT

Đơn đăng ký Học bổng Chắp cánh ước mơ

RMIT – Hội người mù Việt Nam

RMIT – Vietnam Blind Association Opportunity Scholarship Application Form

 

Phần 1. Thông Tin Cá Nhân

Section 1. Personal Information

Họ và tên: __________________________________________________________________

Full name

 

Giới tính:         Nữ               Nam                        Khác

Gender                       Female                     Male                     Other

 

Ngày tháng năm sinh (ngày, tháng, năm): _________________________________________

Date of birth (dd/mm/yyyy)

 

Địa chỉ thường trú: ___________________________________________________________

Permanent home address

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Địa chỉ gửi thư:   Nếu giống địa chỉ hộ khẩu thì đánh dấu vào đây và không điền phần này

Postal address                As above

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Số điện thoại: Di Động______________Nhà________________Cơ Quan________________

Telephone          Mobile                                 Home                                Work        

 

Email: ______________________________________________________________________

 

Bạn dự định sẽ học ngành nào tại RMIT?__________________________________________

What RMIT program are you intending to study?

___________________________________________________________________________

 

Cơ sở RMIT bạn muốn học:                Saigon South                      Hanoi

Which RMIT campus will you attend?

 

Phần 2. Thông tin thêm

Section 2. Further Details

 

Bạn có phải là sinh viên khiếm thị?

Are you a visual impaired student?

Có / Yes

Không / No

 

Bạn gặp trở ngại trong phát triển học vấn vì vấn đề tài chính?

Are you experiencing financial difficulties that prevent you from reaching your educational potential?

Có / Yes

Không / No

 

Những trường hợp khác:

Other circumstances that may apply to you

Hoàn cảnh gia đình 

Family difficulties

Khả năng học tập

Ability to study

Khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở vật chất giáo dục

Access to educational facilities and resources

Kiến thức và giáo dục

Education

 

Chữ ký:_____________________________________________________________________

Signature

Ngày: ______________________________________________________________________

Date