Ảnh bìa

Mẫu đăng ký tiết mục và người tham dự Hội diễn

TỈNH (THÀNH) HỘI                                      ĐĂNG KÝ TIẾT MỤC THAM DỰ CHUNG KHẢO HỘI DIỄN

....................................                                               “TIẾNG HÁT TỪ TRÁI TIM” LẦN THỨ VI, NĂM 2021

 

 

STT

TÊN TIẾT MỤC

TÁC GIẢ

THỂ LOẠI

NGƯỜI BIỂU DIỄN

ĐỀ NGHỊ BTC CHUẨN BỊ

 

 

 

 

 

VD: mấy micro, chân micro, dây cắm đàn……

Đề nghị theo từng tiết mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Ngày     tháng     năm 2021

                                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

TỈNH (THÀNH) HỘI                                        ĐĂNG KÝ SỐ NGƯỜI THAM DỰ CHUNG KHẢO HỘI DIỄN

....................................                                               “TIẾNG HÁT TỪ TRÁI TIM” LẦN THỨ VI NĂM 2021

 

 

STT

HỌ & TÊN

NAM

NỮ

SÁNG

GHI CHÚ

 

VD: Nguyễn Văn A

 

 

 

 

Trưởng đoàn ( Số điện thoại di động)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: Nguyễn Văn B

 

 

 

 

Ngoài tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

Phần ghi chú: Đăng ký trưởng đoàn,  người đi ngoài tiêu chuẩn

 

                                                                                                                                        …..,ngày    tháng    năm 2021

                                                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)