Ảnh bìa

50 Năm đoàn kết kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc người mù

50 Năm đoàn kết kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc người mù