Ảnh bìa

Chung tay chống dịch

Kẻ thù không đạn không bom

 

Không hình không bóng, không trông thấy gì

 

Thế mà nguy hiểm cực kì

 

Lây truyền COVID cướp đi mạng người

 

Gây nên đại dịch khắp nơi

 

 Toàn cầu nhiễm bệnh số người chết tăng

 

Hội ta cùng với cộng đồng

 

Chung tay chống dịch quyết không chịu lùi

 

Năm K ta đã rõ rồi

 

Thực hiện cho tốt mọi nơi mọi nhà

 

Nhớ lời khuyến cáo đề ra

 

Phòng chống covid Hội ta thi hành.

                     

 

                                                                    Phạm Đức Phần